SBUSA20-20 संस्कृतभारत्याः कार्याणि कार्यकर्तारः कार्यपद्धतिश्च

वक्ता – डा. पद्मकुमारः (सङ्घटनमन्त्री, संस्कृतभारती-अमेरिका) ।
विषयः – संस्कृतभारत्याः कार्याणि कार्यकर्तारः कार्यपद्धतिश्च ।

Advertisements

वक्ता – डा. पद्मकुमारः (सङ्घटनमन्त्री, संस्कृतभारती-अमेरिका) ।
विषयः – संस्कृतभारत्याः कार्याणि कार्यकर्तारः कार्यपद्धतिश्च ।

SBUSA20-19 नूतना स्मृतिः

वक्ता – प्रो. अरविन्दशर्मा ।
विषयः – नूतना स्मृतिः ।

वक्ता – प्रो. अरविन्दशर्मा ।
विषयः – नूतना स्मृतिः ।

SBUSA20-18 गीतायाः सारोऽस्ति कुरु स्वकर्मेति

वक्ता — पुत्तिगेमठाधीशाः श्रीसुगुणेन्द्रतीर्थाः ।
विषयः — गीतायाः सारोऽस्ति कुरु स्वकर्मेति।

वक्ता – पुत्तिगेमठाधीशाः श्रीसुगुणेन्द्रतीर्थाः ।
विषयः – गीतायाः सारोऽस्ति कुरु स्वकर्मेति।

SBUSA20-17 संस्कृतभारती – कार्यपद्धतिः

वक्ता — श्रीमान् दिनेशः कामतः (अखिलभारतीयसङ्घटनमन्त्री, संस्कृतभारती) ।
विषयः — संस्कृतभारती-कार्यपद्धतिः ।

वक्ता — श्रीमान् दिनेशः कामतः (अखिलभारतीयसङ्घटनमन्त्री, संस्कृतभारती) ।
विषयः — संस्कृतभारती-कार्यपद्धतिः ।

SBUSA20-16 लीलावती, तत्र च भास्कराचार्यः

विषयः – लीलावती, तत्र च भास्कराचार्यः ।
वक्ता – प्रो. रामसुब्रह्मण्यः ।

विषयः – लीलावती, तत्र च भास्कराचार्यः ।
वक्ता – प्रो. रामसुब्रह्मण्यः ।

SBUSA20-15 नागानन्दे परोपकारपरायणः जीमूतवाहनः

वक्ता — अविनाशः वर्णः (कार्यकर्ता, संस्कृतभारती, अमेरिका) ।
विषयः — नागानन्दे परोपकारपरायणः जीमूतवाहनः ।

वक्ता — अविनाशः वर्णः (कार्यकर्ता, संस्कृतभारती, अमेरिका) ।
विषयः — नागानन्दे परोपकारपरायणः जीमूतवाहनः ।

SBUSA20-14 संस्कृतं गृहे समाजे च

विषयः – संस्कृतं – गृहे, समाजे च ।
वक्ता – डा. विश्वासः, अखिलभारतीय-प्रकाशनप्रमुखः, संस्कृतभारती।

विषयः – संस्कृतं – गृहे, समाजे च ।
वक्ता – डा. विश्वासः, अखिलभारतीय-प्रकाशनप्रमुखः, संस्कृतभारती।